Algemene Voorwaarden

Vanessa Pieroni heeft haar Onderneming in de Hooistraat 16, 2400 Mol, België. Zij werkt onder ondernemingsnummer: BE 0678729487 .

Vanessa Pieroni biedt voornamelijk advies, coaching, trainingen en verkoop van online diensten en producten aan.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Vanessa Pieroni en andere partijen. Deze versie d.d. 4 december 2020 vervangt alle voorgaande versies.

Artikel 1 : Inschrijvings–, aankoop- en betalingsvoorwaarden.

1.1. Elke inschrijving of aankoop betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website. Bovendien vink jij jouw uitdrukkelijke akkoord aan bij elke aankoop.

Voor  Vanessa Pieroni verlopen alle inschrijvingen en aankopen via de website of andere sociale media kanalen zoals facebook, instagram, linkedin. Uitzonderlijk krijgt de klant persoonlijk een link via email toegestuurd.

1.2. Vanessa Pieroni gaat mee met haar tijd en aanvaardt dus, naast email, ook inschrijvingen en aankopen via (opsomming is niet exhaustief) Facebook, Whatsapp,Instagram en sms… Dat betekent uiteraard ook dat een inschrijving of aankoop via die weg betalingsverplichtingen met zich meebrengt.  Een inschrijving of aankoop is pas definitief na aanvaarding door Vanessa Pieroni.

1.3. De factuur dient betaalt te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

1.4. De factuur wordt altijd verstuurd via mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 2: Verkoop op afstand/verkoop op het internet

2.1. De klant heeft altijd het recht om zijn/haar wettelijke rechten die hij/zij kan putten uit een verkoop op afstand in te roepen. Dit impliceert dat een klant ten allen tijde tot 14 dagen na aankoop kosteloos kan afzien van de aankoop. Dit gebeurt schriftelijk en kan gericht worden tot de gekende adressen (post en email).

2.2. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website of andere kanalen) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden​​​​​​​.

2.3. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een door de klant samengesteld dienst of product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website of andere kanalen) te sluiten voor de levering van een op maat gemaakt product of dienst.

Artikel 3 : Annulering door de klant

3.1. Een annulering gebeurt bij voorkeur per email, maar kan uitzonderlijk ook via andere communicatiemiddelen als sms, whatsapp of een Facebook bericht aan de Facebook pagina.

3.2. Annuleert een klant tot 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant 50% verschuldigd van het totaalbedrag.  Annuleert de klant minder dan 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

3.3. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden​​​​​​​.

3.4. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een door de klant samengesteld product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website of andere kanalen) te sluiten voor de levering van een op maat gemaakt product.

3.5. Abonnementen kunnen tot 7 kalenderdagen voor de vernieuwing worden opgezegd met een mailtje naar de gekende mailadressen. Indien je deze termijn niet respecteert, ben je een bijkomende termijn  abonnementsgeld verschuldigd en blijf je ook toegang behouden.

Artikel 4: Annulering door Vanessa Pieroni

Bij annulering door Vanessa Pieroni wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulering kan voorkomen als er niet voldoende deelneemsters zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht verzet worden. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik Vanessa Pieroni hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 5: Stopzetting door de klant

Indien de klant tijdens een workshop, live dag, of 1 op 1 – traject beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen of indien er gekozen werd voor een abonnement.  Dit geldt voor alles georganiseerd door Vanessa Pieroni.

Artikel 6 : Producten

6.1. De bestelde producten worden verstuurd na betaling.

6.2. Als de klant de zending niet tijdig gaat ophalen bij het postkantoor, dan wordt de zending opnieuw verstuurd na betaling van de verzendkosten door de klant. De klant staat zelf in voor de verzendkosten.

​Artikel 7 : Gebruik online programma’s

7.1. Bij gebruik van de online programma’s, aangeboden door Vanessa Pieroni, krijgt de klant persoonlijk toegang. Indien er een besloten Facebook groep als extra dienst beschikbaar is, krijgt de klant ook daar persoonlijk toegang toe. Persoonlijk betekent uitsluitend bestemd voor de klant. 

Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van de login, het delen van de inhoud van het programma zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vanessa Pieroni, onrespectvol /discriminerend… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd.

7.2. Vanessa Pieroni behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten. Vanessa Pieroni behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

Artikel 8 : Klachten

8.1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na cursus, workshop of coachsessie.

8.2. Eventuele klachten over de producten van Vanessa Pieroni dienen per mail ten laatste binnen de twee maanden te gebeuren.

8.2. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

8.3. De schadevergoeding waartoe Vanessa Pieroni mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.

Artikel 9 : Disclaimer

9.1. Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming voor om een workshop te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

9.2. Coaching is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Coaching is bovendien een tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de klant in beweging te zetten. De juiste instelling om aan een traject, cursus of programma te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling & de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

9.3. Coaching is niet bedoeld om het innerlijk werk van de klant over te nemen.

9.4. Vanessa Pieroni heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst, traject of product te weigeren.

9.5. Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten,…  op de websites gemaakt door en van Vanessa Pieroni zijn auteursrechtelijk beschermd. Zo ook de volledige inhoud van de online programma’s. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken/kopiëren/reproduceren/verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Vanessa Pieroni is altijd beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

 

Artikel 11: Privacy

11.1. Hoe Vanessa Pieroni omgaat met de gegevens  van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in deze privacy-verklaring. Klik hier om deze te lezen.

11.2. Vanessa Pieroni beheert de gegevens van een klant zoals het een goede huisvader betaamt.

​Artikel 12 – Jurisdictie

12.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.

12.2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.3. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Vanessa Pieroni.